⟩   ⟩ 
Reshma Aur Shera
Image

Reshma Aur Shera (1971)